Sunday, 21 March 2010

Interview in Polish Radio London
English: Today in the afternoon we had the pleasure of talking about our theatrical project on Polish Radio London! Radio PRL (http://www.prl24.net/) is the only Polish radio in the UK and that's why its listened to by thousands of our countrymen in the UK. The signal went through the ether! Thank you to everyone who sent us emails and joyful greetings. We also received a message from a Blues band called 'GALHAN' from our family town. The presenter read it to us afterwards. For your gestures of support we want to thank and greet you!

Here's a sample of our radio interview (in Polish):

http://www.londonrelaxnow.com/prl.htm


Polish: Dzisiaj popoludniu mieslimy przyjemnosc rozmawiac o naszym projekcie artystycznym na antenie Polskiego Radia Londyn. Radio PRL http://www.prl24.net/index.php jest jedynym polsko jézycznym radiem w UK i wlasnie przez to sluchanym przez tysiáce rodaków w Wielkiej Brytanii. Sygnal poszedl w eter! Dziekujemy wszystkim, którzy nadsylali tak radosne emaile oraz pozdrowienia...(Dostalismy równiez wiadomosc od grupy bluesowej GALHAN z naszych rodzinnych stron jednak pani redaktor przeczytala je nam dopiero po zejsciu z anteny). Za wszelkie gesty wsparcia goráco dziekujemy i pozdrawiamy!

Oto próbka z naszego radiowego wywiadu (po polsku)

http://www.londonrelaxnow.com/prl.htm

Saturday, 20 March 2010

Alex in Wonderland (Olek W Krainie Czarów)


English: What is human life? A sad drive from cradle to coffin or a journey of exciting moments and alleyways? The hero of our story (Alex) will have to deal with unpredictable situations posed by life, society and wild instincts. Passing through successive stages of domestication and the earthly system of life he gets a chance to experience alternate realities where he meets other beings that show him new ways of coping with problems (or challenges?) posed by earthly existence.

There are three parts to the play:

1. Growing up and the process of domestication.
2. The escape to an alternate reality where Alex learns invaluable lessons.
3. Back home with new ways for the system.

The play, entitled "Alex in Wonderland", provides new ways of coping with a life that seems to be unchangable and boring, programmed by the higher authorities of reality. In the world of imagination and adventure, does there live a young mind that can help you keep your spontaneity and creative potential? The play challenges the established order of life and provokes a revolution in your way of thinking about what is normal and healthy. It ignites wild passions and helps you discover life over again. It uses few resources but highly spiritual symbolism.

Some of the characters that you will meet:

The adolescent everyman, the mother, teacher, priest, boss, careerist, thief, wise man, lover, the beloved, the king, fear, joy, anger, peace, the future, past, death - and life.

Duration: 1hr20

Polish: Czym jest ludzkie zycie? Smutná przejazdzká od kolyski do trumny czy podrózá fascynujácymi zaulkami chwil? Bohater naszej historii(Alex) bédzie musial jak kazdy czlowiek zmierzyc sié z nieprzewidywalnymi sytuacjami jakie stawia przed nami zycie, spoleczenstwo i nasze dzikie instykty. Przechodzác kolejne stadia udomawiania przez system zycia ziemskiego Alex dostaje szanse na alternatywna rzeczywistosc, w której bédzie mu dane spotkac istoty z innych swiatów pokazujáce nowe sposoby radzenia sobie z problemami(a moze jednak wyzwaniami?) jakie stawia przed nami ziemska egzystencja...

Sztuka sklada sie z trzech czésci:
1. Dorastanie i proces udomawiania
2. Ucieczka do alternatywnej rzeczywistosci gdzie Alex odrabia bezcenne lekcje.
3. Powrót do domu z nowymi sposobami na system.

Sztuka pt “ Alex w krainie czarów” stawia widza przed nowymi sposobami radzenia sobie z pozornie nudná i zaprogramowana przez wyzsze autorytety rzeczywistosciá. Czy swiat wyobrazni i przygody tam przezyte mogá pomóc mlodej duszy zachowac swój spontaniczny i kreatywny potencjal? Sztuka rzuca wyzwanie ustalonemu porzadkowi zycia. Prowokujé rewolucje w sposobie myslenia o tym co jest normalne i zdrowe. Rozpala dziká pasje odkrywania siebie i zycia ciágle na nowo uzywajác przy tym minimum srodków o wysoko duchowej symbolice.

Postacie jakie mozemy zobaczyc:
Dorastajácy everyman, matka, nauczyciel, duchowny, szef, karierowicz, zlodziej, médrzec, kochanek, ukochana, król, lek, radosc, gniew, spokój, przyszlosc, przeszlosc, smierc, zycie...

Czas trwania: 1 godz 20 min

Thursday, 18 March 2010

歓迎 - Welcome...English: The KYOSAKU project is an experimental art group. It is formed by the collision of unbridled creativity with divine inspiration for the delight of the concrete jungle: Londinium. It is a noble group of friends of mostly Eastern European origin with a mixture of English and Lebanese ancestors (though we all have divine blood that goes back to the first stardust).

KYOSAKU project to eksperymentalna grupa artystyczna powstala na skutek zderzenia sie nieokielznanej kreatywnosci z boská inspiracjá ku uciesze wielkomiejskiej dzungli -Londinium. Grupe tworzy zacne grono przyjaciól w wiekszosci pochodzenia wschodnioeuropejskiego z domieszká angielszczyzny i libanskich przodków (wszyscy z boskim rodowodem siégajácym pierwszych pylów gwiezdnych...).


English: Here's what the wisdom of a Zen book has to say about this magic word:

KYOSAKU- the stick of awakening, used by the Zen master. Administered during zazen between the neck and shoulder (trapezius muscles), where many acupuncture meridians intersect and tension often accumulates; its effect is both stimulating and calming.


Polish: A oto co mówi mádra ksiazka Zen o tym magicznym slowie:

KYOSAKU-kij przebudzenia, używane przez mistrza Zen. Podawanych w trakcie zazen od szyi i barku (czworoboczny mięśni), gdzie krzyżują się liczne meridianów akupunktury i często gromadzi się napięcie, a jego skutkiem jest zarówno pobudzenie i uspokojenie.

English: Since none of us has the appropriate skills to strike apprentices in the appropriate acupunctural places, with humility we accept that we will strike into the head with our theatrical provocation. Here the number of meridians increases our chances to activate the flow of thought and energy in the new direction.


Polish: Jako, ze zadne z nas nigdy nie nabylo stosownych kwalifikacji do uderzania adeptów sztuk tajemnych w to odpowiednie akupunkturowo miejsce z wielká pokora przyjelismy, ze bédziemy uderzac naszymi teatralnymi prowokacjami bezposrednio w glowe, gdzie liczba meridianów zwieksza nasze szanse na uaktywnienie przeplywu mysli i energi w nowym kierunku...Banging on minds will be:
Walic po glowach bédá:

Lamir, Olga, Santiago, RIP, Samir

Plus manager: Pharkie