Saturday, 20 March 2010

Alex in Wonderland (Olek W Krainie Czarów)


English: What is human life? A sad drive from cradle to coffin or a journey of exciting moments and alleyways? The hero of our story (Alex) will have to deal with unpredictable situations posed by life, society and wild instincts. Passing through successive stages of domestication and the earthly system of life he gets a chance to experience alternate realities where he meets other beings that show him new ways of coping with problems (or challenges?) posed by earthly existence.

There are three parts to the play:

1. Growing up and the process of domestication.
2. The escape to an alternate reality where Alex learns invaluable lessons.
3. Back home with new ways for the system.

The play, entitled "Alex in Wonderland", provides new ways of coping with a life that seems to be unchangable and boring, programmed by the higher authorities of reality. In the world of imagination and adventure, does there live a young mind that can help you keep your spontaneity and creative potential? The play challenges the established order of life and provokes a revolution in your way of thinking about what is normal and healthy. It ignites wild passions and helps you discover life over again. It uses few resources but highly spiritual symbolism.

Some of the characters that you will meet:

The adolescent everyman, the mother, teacher, priest, boss, careerist, thief, wise man, lover, the beloved, the king, fear, joy, anger, peace, the future, past, death - and life.

Duration: 1hr20

Polish: Czym jest ludzkie zycie? Smutná przejazdzká od kolyski do trumny czy podrózá fascynujácymi zaulkami chwil? Bohater naszej historii(Alex) bédzie musial jak kazdy czlowiek zmierzyc sié z nieprzewidywalnymi sytuacjami jakie stawia przed nami zycie, spoleczenstwo i nasze dzikie instykty. Przechodzác kolejne stadia udomawiania przez system zycia ziemskiego Alex dostaje szanse na alternatywna rzeczywistosc, w której bédzie mu dane spotkac istoty z innych swiatów pokazujáce nowe sposoby radzenia sobie z problemami(a moze jednak wyzwaniami?) jakie stawia przed nami ziemska egzystencja...

Sztuka sklada sie z trzech czésci:
1. Dorastanie i proces udomawiania
2. Ucieczka do alternatywnej rzeczywistosci gdzie Alex odrabia bezcenne lekcje.
3. Powrót do domu z nowymi sposobami na system.

Sztuka pt “ Alex w krainie czarów” stawia widza przed nowymi sposobami radzenia sobie z pozornie nudná i zaprogramowana przez wyzsze autorytety rzeczywistosciá. Czy swiat wyobrazni i przygody tam przezyte mogá pomóc mlodej duszy zachowac swój spontaniczny i kreatywny potencjal? Sztuka rzuca wyzwanie ustalonemu porzadkowi zycia. Prowokujé rewolucje w sposobie myslenia o tym co jest normalne i zdrowe. Rozpala dziká pasje odkrywania siebie i zycia ciágle na nowo uzywajác przy tym minimum srodków o wysoko duchowej symbolice.

Postacie jakie mozemy zobaczyc:
Dorastajácy everyman, matka, nauczyciel, duchowny, szef, karierowicz, zlodziej, médrzec, kochanek, ukochana, król, lek, radosc, gniew, spokój, przyszlosc, przeszlosc, smierc, zycie...

Czas trwania: 1 godz 20 min

No comments:

Post a Comment